Logo ITK

** เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน Link / catalog สินค้า ไม่พบสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
(changes product links / catalog, products may not be found. Please contact sales.)

 

การรับประกันสินค้า

• บริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน ตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรก
• ไม่รวมถึงตัวโปรแกรม (Software) ทุกชนิด จะไม่มีการรับประกัน
• ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดจากการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ ซึ่งไม่คลอบคลุมถึงเหตุ
อันเกิดจาก

1. อุปกรณ์แตกหัก เกิดรอยไหม้
2. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
3. โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง /โปรแกรมเฉพาะ (Software) (รวมถึงไวรัสต่างๆ)
4. ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของลูกค้า
5. การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อตกลง

ขอบเขตการรับประกัน

การบริการสำหรับสินค้า "ในระยะเวลาประกัน"
• การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่ง และตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
โดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิม
• ลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทเอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ การบริการสำหรับสินค้า
"นอกประกัน"
• บริษัทจะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้า
รับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารหรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา)
• กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)

• สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
• เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
• สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
• สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
• กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)

หมายเหตุ
- บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่า
หรือสูงกว่าให้แทน
- การคืน/เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อุปกรณ์ต้องครบไม่ชำรุด หรือเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ครบ
คิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง
- กรณีสินค้าเสียซื้อไปเกิน 7 วัน แต่อยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะรับมา
ดำเนินการส่งซ่อมต่อไป


การคืนเงินสินค้า

- บริษัทของสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าสินค้าทุกชนิดไม่ว่ากรณีใดๆ


1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า